Komunikat

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie!
Od 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I- III oraz oddział przedszkolny rozpoczną nauczanie stacjonarne.
Zajęcia w klasach IV – VIII odbywają się w trybie zdalnym, zgodnie z obowiązującym planem zajęć. Uczniowie klas ósmych w dalszym ciągu korzystają konsultacji. Świetlica szkolna i stołówka pozostają czynne dla uczniów klas I – III, zgodnie ze złożonymi przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracjami.
Biblioteka szkolna realizuje swoją działalność, uwzględniając konieczny okres 2dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece
Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
Uczniowie samodzielnie będą rozbierać się w szatni. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, dzieciom młodszym pomoże pracownik szkoły.
Przypominam, że rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wejścia głównego budynku szkoły z zachowaniem wszelkich zasad sanitarnych:
1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)


Uwaga dzieci:
w wejściu głównym w dalszym ciągu dokonywany będzie pomiar temperatury;
uczniowie poruszają się w przestrzeniach wspólnych szkoły w maseczkach. (Proszę Rodziców , aby zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust .)


Wszyscy Nauczyciele pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy.
Konsultacje i zebrania z rodzicami, do odwołania, będą odbywały się tylko w trybie zdalnym. W sytuacjach koniecznych, spotkania rodziców z nauczycielami/pracownikami szkoły odbywać się będą po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu.
Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.