Program ,,Unplugged”

W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 8a brali udział w programie profilaktyki uniwersalnej ,,Unplugged”. Jest to program rekomendowany w ramach ogólnopolskiego systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Oparty jest na strategii Wszechstronnego Wpływu Społecznego (CSI), gdzie za zachowania człowieka odpowiedzialne są postawy, normy społeczne, modelowanie oraz presja grupy.
Program został przeprowadzony w formie dwunastu jednogodzinnych spotkań z uczniami, które koncentrowały się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy na temat następstw stosowania substancji psychoaktywnych. Celem tego podejścia jest wyposażenie młodzieży w umiejętności i zasoby potrzebne do radzenia sobie z wpływami społecznymi oraz dostarczenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z ich używaniem. Metody interaktywne zastosowane w programie skoncentrowane są na kształtowaniu kompetencji społecznych, sprzyjających tworzeniu więzi z najbliższym otoczeniem oraz trwałych sieci społecznych, by w ten sposób zapobiegać używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież.
Program ,,Unplugged” jest skutecznym narzędziem w profilaktyce uzależnień, wspierającym młodzież w kształtowaniu zdrowych nawyków. Dzięki jego kontynuacji i rozwijaniu można przyczynić się do znacznego zmniejszania ryzyka używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży, co ma pozytywny wpływ na ich zdrowie i rozwój społeczny. Zajęcia w ramach programu poprowadził pedagog szkolny Anna Karkuszewska.