Certyfikaty Szkoły Myślenia Pozytywnego dla SP Nr 1 Hrubieszów

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie została doceniona Certyfikatem Szkoły Myślenia Pozytywnego 2020! Dokument ten potwierdza, że szkoła aktywnie uczestniczy w działaniach, mających na celu poprawę dobrostanu i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Program „Szkoła Myślenia Pozytywnego” oraz projekt „Myślę Pozytywnie”, są współfinansowane ze środków Ministerstwa  Edukacji Narodowej oraz Narodowego Programu Zdrowia i odpowiadają na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w którym niezmiernie istotne staje się wspieranie zdrowia psychicznego oraz kompetencji emocjonalno-społecznych młodego pokolenia. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie uczestniczy w tym programie od trzech lat, systematycznie wdrażając różnego rodzaju działania w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
W ciągu całego roku 2020, uczniowie z różnych klas, grup i organizacji szkolnych wraz z nauczycielami włączali się w realizację zadań certyfikacyjnych, proponowanych przez organizatorów programu-Instytut Edukacji Pozytywnej. Uczniowie wykonywali zadania indywidualnie i w zespołach, także podczas edukacji zdalnej. Podczas nauki w trybie stacjonarnym organizowano warsztaty, zajęcia i spotkania ze specjalistami, których tematyką były emocje, wewnętrzna motywacja i pozytywne nastawienie w codziennym życiu ale także najważniejsze wartości w życiu człowieka. Na początku roku 2020, w ramach nagrodzonej inicjatywy, powołano „Szkolny Klub Liderów Szkoły Myślenia Pozytywnego”; w każdej klasie wybrano uczniów, którzy zostali łącznikami klasowymi i we współpracy z koordynatorem programu przekazywali w swoich zespołach informacje o aktualnych zadaniach, w ramach programu. W lutym 2020r., z inicjatywy klasowych liderów zorganizowano działania w ramach „Dnia Bezpiecznego Internetu”, w tym konkurs na klasowy plakat” Działamy razem dla bezpieczeństwa w Internecie”.

Na początku roku szkolnego 2020/2021 w szkole urządzono Kąciki Wyciszenia, wyposażając je w pufy relaksacyjne, które pomagają uczniom w relaksowaniu się podczas przerw. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli skorzystać z porad eksperckich oraz pomocy w sytuacjach kryzysowych w ramach Poradni On-line.

W działania w ramach „Szkoły Myślenia Pozytywnego” angażowali się także rodzice, biorąc udział w przedsięwzięciach, mających na celu wspieranie pozytywnych inicjatyw szkoły w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. W trudnym okresie izolacji, spowodowanej pandemią, na szkolnym profilu fb pojawiały się systematycznie infografiki w zakresie radzenia sobie z trudnymi emocjami i stresem a także cykl pod nazwą „Pozytywna myśl na dziś” i „Pozytywny kalendarz”.

Jesienią 2020r. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Hrubieszowie przystąpiła dodatkowo do wartościowego projektu „Szkoła Myślenia Pozytywnego -Komunikacja bez przemocy i Mediacje” i otrzymała pamiątkowy Certyfikat.

 W ramach programu nauczyciele, uczniowie i rodzice mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniach z zakresu „Komunikacji bez przemocy NVC” oraz „Mediacji szkolnych”, które odbyły się na platformie edukacyjnej on-line, w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Szkoła skorzystała także z pomocy ekspertów programu oraz wzięła udział w superwizji za pośrednictwem Zoom.

W ramach udziału w tym programie odbywa się szkolenie kandydatów na mediatorów rówieśniczych oraz koordynowane są działania Szkolnego Klubu Mediatora, który na bieżąco promuje mediację, jako konstruktywny sposób rozwiązywania konfliktów w szkole. W wybranych oddziałach wdrażane są także zasady „Komunikacji bez przemocy”, opartej na programie „Porozumienie bez Przemocy NVC” Marshalla B.Rosenberga .

Działania w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz ogólnego dobrostanu społeczności szkolnej, uwzględnione zostały w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym.

W 2021r. szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu. Obecnie poszczególne zespoły klasowe włączyły się w realizację pierwszego zadania, zaplanowanego na rok 2021.

Koordynator programu Szkoła Myślenia Pozytywnego w SP Nr 1 Hrubieszów -Marta Kuczyńska, pedagog szkolny