RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów, rodziców/opiekunów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych  uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, tel. 846962074, e-mail: sp1@sp1hrubieszow.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień pod adresem e-mail: inspektor@grelam.pl.

3. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celach:

 • dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. с, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia w postaci monitoringu wizyjnego na terenie szkoły zgodnie z art. 108a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na szkołę. Szkoła powierza do przetwarzania dane osobowe dostawcy systemu dziennika elektronicznego Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Al. Korfantego 193,040-153 Katowice.

5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983r. bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych. Dane osobowe, przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są do osiągnięcia wskazanego w zgodzie celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa ochrony danych osobowych.

8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań przez szkołę względem ucznia. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez szkołę względem ucznia.

11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


Klauzula informacyjna – monitoring

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

1) Administratorem monitoringu wizyjnego jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, tel. 846962074, e-mail: sp1@sp1hrubieszow.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień pod adresem e-mail: inspektor@grelam.pl.

3) Celem monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły.

4) Podstawą prawną stosowania monitoringu jest:

· art.6 ust.1 lit.e wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

· art.6 ust.1 lit.f prawnie uzasadniony interesu administratora danych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia szkoły;

· art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);

· art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000).

5) Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

6) Nagrania obrazu przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania, następnie podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

7) Osobom objętych monitoringiem przysługuje:

· prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;

· prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

· prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;

· prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

Klauzula informacyjna – Facebook

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informujemy w jaki sposób przetwarzać będziemy Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa  w Hrubieszowie w serwisie Facebook (dalej „fanpage”):

Kategorie osób, których dane są przetwarzane:

Niniejszym informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa  w Hrubieszowie przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u,
 • wysłał wiadomość za pośrednictwem Messengera.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych osób określonych w pkt I jest Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Bolesława Prusa  w Hrubieszowie , tel. 846962074 , e-mail: sp1@sp1hrubieszow.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane osobowe osób określonych w pkt I przetwarzane są w następujących celach:

 • w celu prowadzenia fanpage szkoły, na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości) co jest prawnie uzasadniony interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f. RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a. RODO);
 • Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie wymogów ustawowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełnienia przez administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa

Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 • dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 • anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcy danych:

Administrator danych osobowych udostępnia dane osobowe:

 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Okres przechowywania danych:

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W  związku z czym:

 • dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych,
 • dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Państwa prawa:

Przysługują Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania ) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień pod adresem e-mail: inspektor@grelam.pl.

Informacje o źródle danych:

Państwa dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.

Pozostałe informacje:

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Polityka prywatności 

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisów internetowych sp1@sp1hrubieszow.pl, sp1@sp1hrubieszow.pl/bip
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Prusa w Hrubieszowie, adres ul. Listopadowa 12 , 22-500 Hrubieszów, tel./fax 846962074, e-mail: sp1@sp1hrubieszow.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: iod@sp1hrubieszow.pl

III. Gromadzenie i wykorzystywanie danych

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Dane te przetwarzane będą głównie w celach statystycznych i do rozwijania naszego Serwisu.
 3. Wykorzystywanie plików cookies przez administratora nie służą do tworzenia profili ani identyfikacji osób.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem plików cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 5. Korzystając z serwisu internetowego użytkownik końcowy wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 6. Użytkownik końcowy ma możliwość korzystania z serwisu internetowego bez wykorzystywania plików cookies, ale oznacza to, że niektóre funkcje serwisu nie będą działać poprawnie.
 7. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.
 8. Poniżej znajdują się informacje jak zmienić ustawienia dotyczące wykorzystywania plików cookies w popularnych przeglądarkach internetowych:
  • Microsoft Edge:
   • Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i wybierz Ustawienia i nie tylko > Ustawienia > Uprawnienia witryny.
   • Wybierz Pliki cookie i dane witryn. W tym miejscu można ustawić określone kontrolki dla plików cookie.
   • Wybierz Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn.
   • Wybierz strzałkę dla opcji Wyświetl wszystkie pliki cookie i dane witryn, aby wyświetlić wszystkie pliki cookie zapisane na urządzeniu.
  • Mozilla Firefox:
   • Otwórz kartę: Prywatność.
   • W menu przeglądarki należy wybrać: Narzędzia > Opcje > Prywatność > wybrać odpowiednie ustawienia.
  • Google Chrome:
   • W prawym górnym rogu kliknij Więcej a potem Ustawienia.
   • W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij Ustawienia witryn.
   • Kliknij Pliki cookie i inne dane witryn.
   • Tutaj możesz: Włączyć pliki cookie: kliknij przełącznik obok „Zablokowane”. Wyłączyć pliki cookie: wyłącz opcję Zezwól na wszystkie pliki cookie.

IV. Okres przechowywania danych

 1. Dane zgromadzone w plikach cookies przetwarzane będą przez okres zgodny z funkcjonowaniem cookies, których opis znajduje się poniżej.
 2. Gdy Państwa dane będą niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń, przetwarzane będą do czasu zakończenia związanej z tym sprawy oraz w okresie niezbędnym do spełnienia obowiązku archiwizacji tj. w okresie co najmniej 10 lat od zakończenia sprawy (zgodnie z instrukcją kancelaryjną).

V. Odbiorcy danych

 1. Niniejszy Serwis internetowy zawiera przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in. Facebook (przycisk „Lubię to”), Google (Google Maps), Youtube (filmy)
 2. Korzystanie z aplikacji i serwisów innych firm może powodować przesyłanie informacji do urządzenia użytkownika końcowego przez zewnętrzny podmiot.
 3. Informacji na temat wykorzystania plików cookies przez zewnętrzne aplikacje należy szukać w polityce prywatności poszczególnych podmiotów:
  Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy
  Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  YouTube – https://support.google.com/youtube/answer/7671399

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom hostingowym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownicy Serwisu mają prawo do:
  • usunięcia danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – za wyjątkiem danych osobowych niezbędnych do ustalenia i dochodzenia roszczeń,
  • dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu.
 2. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres inprektor@grelam.pl;  sp1@sp1hrubieszow.pl lub skontaktować się z Administratorem korespondencyjnie pod adresem Szkoła Podstawowa Nr 1w Hrubieszowie, ul. Listopadowa 12, 22-500 Hrubieszów.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, użytkownicy Serwisu mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje.
 2. Dane Użytkowników nie są profilowane celem dostosowania treści i personalizacji zawartości Serwisu.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.

Polityka plików cookies 

Czym są pliki cookies? 

 Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają między innymi rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić naszą stronę internetową, w sposób spersonalizowany/dostosowany do indywidualnych preferencji użytkownika czy możliwości technicznych przeglądarki internetowej/urządzenia użytkownika strony. Pliki cookies mogą być również używane przez serwis internetowy (stronę internetową) w celu tworzenia anonimowych statystyk użytkowania stron, nie pozwalając na personalną identyfikację użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym i unikalny identyfikator/numer. 

Na naszych stronach internetowych stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej), 
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez określony w parametrach plików cookies czas, lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika. 

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, możemy stosować poniższe ich rodzaje: 

 • niezbędne do działania usług i aplikacji/umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. wykorzystywane do uwierzytelniania/zalogowania użytkownika do naszego serwisu internetowego; 
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania; 
 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z naszych stron / serwisów internetowych i aplikacji; 
 • funkcjonalne – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i późniejszą personalizację interfejsu użytkownika, np. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji, itp. 
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; 
 • statystyczne – służące do zliczana odwiedzin naszej strony, statystyk dotyczących użytkowania naszych serwisów internetowych i aplikacji. Aby lepiej określić jakie działy, artykuły lub narzędzia znajdujące się w naszym serwisie internetowym najbardziej podobają się użytkownikom, podczas przeglądania stron serwisu zbierane są dane dotyczące liczby odsłon poszczególnych elementów serwisu. 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki stron www) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Ustawienie to może zostać zmienione przez użytkownika w dowolny, wybrany przez niego sposób, tak aby blokować całkowicie automatyczną obsługę plików cookies, blokować wybiórczo pliki cookies pochodzące z określonych stron/aplikacji/serwisów internetowych, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies oraz ustawienia mechanizmu ich obsługi przez oprogramowanie użytkownika dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) użytkownika. 

Informacje na temat ustawień obsługi plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć na stronach obsługi technicznej ich producentów. Dodatkowe/rozszerzone informacje o technologii cookies znajdziecie Państwo na zewnętrznych stronach internetowych poświęconych temu zagadnieniu, lub w pomocy swojej przeglądarki. 

Należy pamiętać, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii dla stron internetowych może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisach lub całkowicie uniemożliwić funkcjonowanie niektórych usług/funkcji strony internetowej. 

 

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego

monitoring Obowiązek informacyjny

https://www.uodo.gov.pl/pl

 

Inspektor Ochrony Danych 

Małgorzata Grela

e-mail: inspektor@grelam.pl