Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. B. Prusa w Hrubieszowie  ogłasza zapisy do klasy pierwszej

Zapisy trwają od 14 lutego do 15 marca 2022 roku  w godz. od 7.30 do 15.30  w sekretariacie szkoły.

Uwaga: Szkoła oferuje utworzenie jednej klasy pierwszej o rozszerzonym programie wychowania fizycznego w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie:

 • Karty zapisu dziecka

Druki potrzebne do zapisu można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA (http://sp1.hrubieszow.info/), jak  również otrzymać w sekretariacie szkoły.

Do zapisu wymagany jest PESEL dziecka.

W przypadku zapisania syna/córki zameldowanego w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Hrubieszowie do innej szkoły przypominamy o obowiązku zgłoszenia tego faktu w szkole obwodowej.

Szkoła dysponuje:

 1. Doświadczoną kadrą pedagogiczną.
 2. Salami lekcyjnymi wyposażonymi w tablice interaktywne , sprzęt multimedialny i nowoczesne  pomoce dydaktyczne. Ostatnio baza szkoły została wzbogacona w innowacyjny sprzęt  otrzymany w ramach projektu MEiN „Laboratoria Przyszłości”.
 3. Salą korekcyjną z pełnym wyposażeniem do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej, małą salą gimnastyczną, sprzętem sportowym. W roku szkolnym 2022/2023 zostanie oddana do użytku nowoczesna hala sportowa.
 4. Wyposażoną w ciekawe nowości wydawnicze biblioteką szkolną z czytelnią i centrum multimedialnym.
 5. Świetlicą i stołówką (godziny pracy dostosowane do potrzeb dzieci i ich rodziców).
 6. Monitoringiem w szkole i na zewnątrz budynku.
 7. Profilaktycznym gabinetem opieki medycznej i gabinetem stomatologicznym

Oferujemy między innymi:

 1. Naukę, opiekę i wychowanie dzieci pod kierunkiem wykwalifikowanej kadry.
 2. Dostosowanie nauczania do możliwości i potrzeb dzieci, także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  
 3. Klimat szkoły sprzyjający dobremu samopoczuciu i bezpieczeństwu dziecka.
 4. Wszechstronny rozwój zainteresowań uczniów przez udział w różnorodnych konkursach, turniejach, zawodach i uroczystościach.
 5. Metody pracy pozwalające wydobywać i rozwijać dziecięce talenty oraz zdolności.
 6. Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe w sali gimnastycznej, boiskach wielofunkcyjnych .
 7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zajęcia logopedyczne.

Ważne terminy rekrutacji :

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Hrubieszowa nr 676/2022 z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych, dla Których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Hrubieszów, ustala się następujące terminy postępowania rekrutacyjnego:

 1. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 14 lutego 2022r. do 15 marca 2022r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków i dokumentów – od 16 marca 2022r. do 24 marca 2022r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 25 marca 2022r.;
 4. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 25 marca 2022r. do 30 marca 2022r.;
 5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 31 marca 2022r.;
 6. składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym – od 4 kwietnia 2022r. do 29 lipca 2022r.;
 7. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów złożonych
  w postępowaniu uzupełniającym – od 1 sierpnia 2022r. do 11 sierpnia 2022r.;
 8. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 12 sierpnia 2022r.;
 9. potwierdzenie przez rodzica lub opiekuna prawnego kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej – od 16 sierpnia 2022r. do 19 sierpnia 2022r.;
 10. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 22 sierpnia 2022r.

Dyrekcja szkoły