Najlepszy Sportowiec Roku

Miło nam poinformować, że od tego roku szkolnego rozpoczynamy konkurs na ,,Najlepszego Sportowca Roku”. Nasi młodzi sportowcy przez cały rok będą zdobywać punkty we współzawodnictwie sportowym, począwszy od szczebla szkolnego, aż do szczebla ogólnopolskiego. Podczas zakończenia roku szkolnego 2022/2023 uhonorujemy ucznia z największą ilością punktów.
Poniżej regulamin:
Regulamin
,,Najlepszy Sportowiec Roku”
Szkoły Podstawowej NR 1 w Hrubieszowie
Cel i czas konkursu:
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców w danym roku szkolnym.
2. Propagowanie sportu i rekreacji wśród uczniów szkoły.
3. Aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
4. Konkurs trwa od 1 września do końca roku szkolnego.
Zasady konkursu:
W konkursie na Najlepszego Sportowca Roku w szkole może brać udział każdy uczeń klas: IV-VIII
Zasady punktacji:
1. Uczeń uzyskuje punkty zarówno w zawodach indywidualnych, jak i drużynowych w których reprezentował szkołę.
2. W zawodach drużynowych punkty otrzymują wszyscy zawodnicy zespołu.
3. Ilość przyznawanych punktów uzależniona jest od rangi zawodów oraz zajętego miejsca.
4. Uczeń może również uzyskiwać punkty ,,na plus” za:
– regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych,
– ustanowienie rekordu szkoły w konkurencjach lekkoatletycznych,
– zachowanie fair – play podczas rywalizacji,
– pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez szkolnych.
5. Uczeń może uzyskiwać punkty ,,na minus” za:
– odmowę wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na zawodach,
– niesportowe zachowanie podczas zawodów – czerwona kartka, wykluczenie z gry, itd.
– używanie wulgaryzmów.
6. O kolejności miejsc w konkursie decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich liczby, ilość startów oraz najlepszy wynik. Jeśli w w/w przypadkach, dwóch lub więcej uczniów ma jednakową liczbę punktów o tytule decydują nauczyciele wychowania fizycznego.
Nagrody:
Zwycięzca rywalizacji otrzyma pamiątkową statuetkę oraz tytuł Najlepszego Sportowca Roku.
Postanowienia końcowe:
1. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego.
2. Sportowcem Roku w szkole może być uczeń, który ma co najmniej ocenę dobrą z zachowania.
3. Sportowiec któremu udowodnione zostanie prowadzenie niesportowego i higienicznego trybu życia (palenie papierosów, spożywania alkoholu oraz inne używki) zostaje wycofany z udziału w konkursie i traci wszystkie uzyskane punkty.
4. Aktualny wykaz uczniów z punktacją wraz z regulaminem zamieszczany będzie na stronie szkoły.
5. Podsumowanie konkursu następuje w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych nie objętych regulaminem.
PUNKTACJA DO REGULAMINU KONKURSU NA TYTUŁ NAJLEPSZEGO SPORTOWCA ROKU
I. Zawody wewnątrzszkolne, konkursy wiedzy sportowej:
I miejsce – 4 punktów;
II miejsce – 3 punkty;
III miejsce – 2 punkty;
Udział w zawodach – 1 punkt.
II. Zawody miejskie:
I miejsce – 8 punktów;
II miejsce – 6 punkty;
III miejsce – 4 punkty;
Udział w zawodach – 1 punkt.
III.Zawody rangi finału powiatowego:
I miejsce – 20 punktów;
II miejsce – 15 punktów;
III miejsce – 10 punkty;
IV-V miejsce- 6 punktów
Udział w zawodach – 3 punkty;
IV. Zawody rangi półfinału wojewódzkiego:
I miejsce – 40 punktów;
II miejsce – 30 punktów;
III miejsce – 25 punktów;
IV-V miejsce- 15 punktów;
Udział w zawodach – 10 punkty.
V. Zawody rangi finału wojewódzkiego:
I miejsce – 60 punktów;
II miejsce – 50 punktów;
III miejsce – 45 punktów;
IV-V miejsce- 35 punktów;
Udział w zawodach – 20 punkty;
VI.Zawody ogólnopolskie
– za udział 80 punktów;
Inne:
– regularny udział w zajęciach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych przez cały rok szkolny (frekwencja min. 80%) – plus 15 punktów,
– ustanowienie rekordu szkoły w konkurencji lekkoatletycznej – plus 20 punktów,
– zachowanie fair – play podczas rywalizacji sportowej – plus od 1 do 5 punktów,
– pomoc w organizacji i przeprowadzeniu zawodów i imprez sportowych –plus od 1 do 5 punktów,
– odmowa wzięcia udziału w zawodach bez konkretnej przyczyny lub nieusprawiedliwiona nieobecność na zawodach –minus 10 punktów,
– używanie wulgaryzmów podczas zajęć sportowych, zawodów i imprez sportowych – minus od 1 do 5 punktów.
-udokumentowane członkostwo w pozaszkolnych klubach sportowych – 10 pkt